top of page

Privacyreglement en klachtenloket paramedici

AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)

Praktijk Oefentherapie Cesar MIeke Verouden, gevestigd aan het Ronsel 53 5571 SX Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk Oefentherapie Cesar Mieke Verouden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op deze website, in correspondentie en telefonisch
   

Praktijk Oefentherapie Verouden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens betreffende uw gezondheidssituatie

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Praktijk Oefentherapie Mieke Verouden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om diensten in de vorm van behandelingen Oefentherapie aan te kunnen bieden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Praktijk Oefentherapie Mieke Verouden neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Praktijk Oefentherapie Mieke Verouden gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Microsoft Windows (emailprogramma om inschrijfgegevens vanuit de website te kunnen ontvangen, verslaglegging en administratie via Intramed, verzending van declaratiegegevens naar zorgverzekeraars via Vecozo.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Praktijk Oefentherapie Mieke Verouden volgt de wettelijke eisen van de autoriteit persoonsgegevens. De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar soms moet uw dossier langer of juist korter worden bewaard.

 

Langer bewaren:

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als:

 • Er een andere wettelijke bewaartermijn is;

 • Dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening;

 • De gegevens van groot belang zijn voor iemand anders;

 • Noodzakelijk voor goede hulpverlening. 

Uw zorgverlener kan uw medisch dossier langer bewaren dan 15 jaar als dat nodig is om u goede zorg te blijven bieden. Bijvoorbeeld als u een chronische aandoening heeft. De arts kan dan alle gegevens over de langdurige of terugkerende behandeling bewaren. Uw ziektegeschiedenis blijft zo compleet. Ook kan uw medisch dossier langer dan 15 jaar worden bewaard vanwege het belang van iemand anders. Bijvoorbeeld als de gegevens van belang zijn voor anderen, zoals uw kinderen als u een bepaalde erfelijke ziekte heeft. Of als u een procedure heeft aangespannen tegen uw zorgverlener en deze de gegevens nodig heeft voor zijn verweer.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk Oefentherapie Mieke Verouden uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Praktijk Oefentherapie Mieke Verouden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Oefentherapie Mieke Verouden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mieke.verouden@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk oefenrtherpie Cesar Mieke Verouden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk Oefentherapie Cesar Mieke Verouden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mieke.verouden@gmail.com

 

Bejegening:

 • De werkwijze voor de intake/ behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandelingen er verricht gaan worden en de betalingsregeling worden uitgelegd en schriftelijk meegegeven.

 • De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de oefentherapeut en de cliënt aanwezig zijn.

 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en oefentherapeut een andere oefentherapeut ingezet worden of de behandeling zal beëindigd worden.

 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
   

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

bottom of page